วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงงานเรื่อง โคมไฟจากปกซีดี
ผู้จัดทำโครงงาน
1.              นาย วีระชัย   สังขวรรณ  เลขที่ 12
2.              นาย  ณัฐพล  อ่อนพันธ์  เลขที่ 10
3.              นางสาว วรรณิษา  ไชยโยธา เลขที่ 28
4.              นางสาว อภิญา ตอบสันเทียะ เลขที่ 25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นายอนุสรณ์   ฤกษ์บางพลัดกิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง โคมไฟจากปกซีดี สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก  นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด  ผู้ให้การสนับสนุนในการทำโครงงานสำเร็จ  นางจิตรา ไชยโยธา ซึ่งให้ความรู้ทางด้านวิชาการและช่วยแนะนำในการทำโครงงานครั้งนี้  นายหนูกาญจน์ ไชยโยธา  ที่ให้ความช่วยเหลือ ด้านสถานที่และขั้นตอนการผลิตในการทำโครมไฟจากปกซีดี ในโครงงานนี้เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประเภทสื่อการเรียนรู้หรือ CAI สามารถสร้างงานได้หลายระดับทั้งงานที่เป็นการนำเสนอเนื้อหาไปเรื่อยๆ หรือมีลักษณะโครงสร้างผังงานเป็นแบบเส้นตรง จนถึงการสร้างงานที่มีความสลับซับซ้อน สามารถเลือกหรืเชื่อมโยงไปมาได้หลายๆ ที่ในหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อีกด้วย

          Macromedia Authorware มีการพัฒนาให้ใช้ไอคอนแมนคำสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ จึงไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง วิธีการพัฒนางานจะกระทำโดยการนำไอคอนที่ต้องการใช้ทำงานไปวางไว้บนเว้นโปรแกรม (Flow line) โดยวิธีการคลิกค้างแล้วลากหรือการแดรกเมาส์ สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ Macromedia Authorware ต้องคำนึงถึงก็คือ การซ้ำๆ กันหลายไอคอน หากตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับงานก็จะช่วยให้สามารถแยกชิ้นงานและทราบว่ากำลังทำงานอยุ่ในส่วนใด

          จุดเด่นของ Macromedia Authorware คือในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังพัฒนาโปรแกรมจะสามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา ทำให้รู้ข้อผิดจากงานนั้นและเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นจากข้อผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้กลายเป็นบุคคลที่ระเบียบวินัยและมีความรอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้นบทคัดย่อ
โครงงาน  ช่วยสอน เรื่อง โคมไฟจากปกซีดีจัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาและเรียนรู้การใช้โปรแกรม ด้วยตนเองเป็นการเพิ่มความรู้ของตนเองนอกเวลาเรียนหรือนอกห้องเรียนในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในรายวิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาขา คอมพิวเตอร์  ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
สารบัญ
เรื่อง                                                                                                               หน้า
กิตติกรรมประกาศ                                                                                           1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                           2
บทคัดย่อ                                                                                                          3
บทนำ                                                                                                               4
วิธีดำเนินการ                                                                                                    5
อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ                                                                                 6
การนำไปใช้ประโยชน์                                                                                      7
ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                              8
บรรณานุกรม                                                                                                     9
ภาคผนวก                                                                                                         10บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
เมื่อเอ่ยถึงขนมไทยในสมัยก่อน น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักขนมข้าวแตนหรือเรียกกันติดปากว่าขนมนางเล็ดเป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวราดด้วยน้ำตาลคนไทยในอดีตจะทำขนมในเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ขนมห่อ จะทำในวันสาทหรือวันสงกานต์ วันออกพรรษาจะทำกระยาสาท หรือทำขนมนางเล็ด ขนมหูช้าง เพื่อใช้ในการประกอบประเพณีเทศมหาชาติ จึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญ ต่อประเพณี หรือเทศกาลต่างๆของคนไทยมาก  ขนมไทยในอดีตเหล่านี้ยังอยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้ขนมไทยจะทำตลอดทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ จึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนมาก เพราะสามารถผลิตขายได้ตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอีกทาง ภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะนำเสนอการทำขนมไทย ที่กล่าวในครั้งนี้คือ ภูมิปัญญาการทำขนมข้าวแตนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
- เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำโครมไฟจากปกชีดีอย่างถูกต้อง
-เพื่อเป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
-เพื่อจะได้ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-เพื่อนำไปเป็นอาชีพเสริมวิธีดำเนินการ

       ศึกษาหัวข้องานที่น่าสนใจ
       สำรวจแหล่งการเรียนรู้
        แบ่งหน้าที่การงาน
        นำเสนอผลงาน
        เผยแพร่ผลงาน


  การนำไปใช้ประโยชน์

1. ใช้เป็นของฝาก
2.นำโคมไฟไปตกแต่งในเทศกาลต่างๆๆ
3. นำเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์
4.ทำเป็นอาชีพเสริม
5.ทำโครมไฟขึ้นใช้เองจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ทราบกระบวนการทำโครมไฟจากปกชีดีได้อย่างถูกวิธี
2. เป็นการสนับสนุนการทำอาชีพเสริม
3. ได้ทราบถึงวิธีการทำโครมไฟจากปกชีดี
4. ทำให้มีคนรู้จักโครมไฟมายิ่งขึ้น
บรรณานุกรม


โครงงาน

คอมพิวเตอร์ CAI  ช่วยสอน

เรื่อง  การทำโครมไฟจากปกชีดีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
                                  อาจารย์  อนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
                                           ปีการศึกษาที่ 2/2556
                                   โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารภาคผนวก
ขั้นตอนและวิธีการทำ
วัสดุอุปกรณ์

1.ปกซีดี


2.น๊อต
3.สายไฟ4.หลอดไฟ


5.คลิปหนีบกระดาษ

 

 

 

ขั้นตอนการทำโครมไฟจากปกซีดี

1.เตรียมอุปกรณ์


2.นำปกซีดีมา12ปก3.นำคลิปหนีบกระดาษมา12คู่
4.นำคลิปหนีบกระดาษมาหนีบของปกซีดี


55.นำตะปูเกลียวน๊อตมาประกอบกันแล้วทำเป็นวงกลม

6.นำหลอดไฟมาประกอบกันเป็นวงกลมแล้วเปิดดูผลงาน                                      รูปภาพการจัดทำกิจกรรม


ประวัติโคมไฟ             
นับแต่สมัยโบราณ ยามค่ำคืน ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า
มีเพียงแต่แสงดาว แสงจันทร์ และคบเพลิง ซึ่งจากคบเพลิงไม้ ก็ได้นำไปสู่โคมไฟ เพื่อใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืน โคมไฟถูกสร้างขึ้น น่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันโคมไฟที่ได้รับความนิยม อันดับต้นๆ เลยก็คือ โคมไฟไม้สัก ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรงฃแต่มีความคลาสสิกในตัวของโคมเอง
ลักษณะของดวงโคม

 1. ดวงโคมไฟเพดานเป็นดวงโคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝ้าเพดาน หรือห้องลงมาจากเพดาน เช่น โคมไฟห้อยเพดานหรือไฟช่อระย้า ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งที่ทำจากแก้ว พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มีทั้งแบบโคมไฟธรรมดา ราคาไม่แพงไปจนถึงโคมไหแชนเดอเลียร์ ที่ประกอบไปด้วยหลอดไฟเล็ก ๆ มากมาย สวยงาม ให้แสงสว่างและความร้อนมาก กินไฟมาก ราคาแพง ไฟติดเพดาน มีทั้งแบบดวงโคมที่ยึดติดกับฝ้าเพดาน ประกบอไปด้วยที่ครอบ หรือโป๊ะทำจากแก้ว หรือพลาสติกคลุมหลอดไฟเพื่อช่วยในการกระจายแสง เช่น โคมไฟโป๊ะกลมสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือโคมไฟซาลาเปาสำหรับหลอดไส้ เป็นต้น และแบบที่ติดตั้งโดยเจาะฝ้า 
เพดานฝังซ่อนดวงโคมไว้ภายใน ที่เราเรียกกันว่า ไฟดาวน์ไลท์ (Down light) ซึ่งให้แสงสว่างได้ดี สามารถเลือกใช้ชนิดของหลอดไห ลักษณะของแสงที่ส่องลงมา และทิศทางการส่องของสำแสงได้หลายแบบเป็นได้ทั้งไฟพื้นฐานและไฟสร้างบรรยากาศ                
 2. ดวงโคมไฟผนังเป็นชนิดที่ใช้ยึดติดกับผนัง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเช่นกัน การกระจายแสงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของโป๊ะ มีทั้งแบบให้แสงส่องออกมาตรง ๆ หรือแบบสะท้อนเข้าผนังเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับห้อง เป็นต้น 
 3. ดวงโคมไฟตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ เป็นดวงโคมไฟแบบลอยตัวที่ช่วยในการให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เป็นพิเศษ เช่น ในบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะหัวเตียง และยังใช้เป็นของประกอบการตกแต่งในห้องชุดร่วมกับชุดเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร 


                                    

ชนิดของโคมไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าทำหน้าที่บังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับโคมไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงาน ในที่นี้จะกล่าวถึงโคมไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร เพราะมีการนำมาใช้งานกันมาก จำเป็นต้องเลือกโคมไฟฟ้าที่สามารถประหยัดพลังงานและมีคุณภาพที่ดี

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟ้า

1 ความปลอดภัยของโคม
โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ด้วย เช่น ต้องไม่มีคมจนอาจเกิดอันตราย ต้องมีระบบการต่อลงดินในกรณีที่ใช้กับฝ้าสูงเพื่อไม่เป็นอันตรายกับคนที่มาเปลี่ยนหลอด
2 ประสิทธิภาพของโคมไฟฟ้า (Luminaire efficiency)
โคมไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานหมายถึงโคมที่มีประสิทธิภาพของโคมสูงที่สุด คือ ให้ปริมาณแสงออกมาจากตัวโคมเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ออกจากหลอดให้มีค่าสูงที่สุด
3 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานของโคมไฟฟ้า (Coefficients of Utilization)
ค่าที่ได้จากการวัดประสิทธิภาพของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสัมประสิทธิของการสะท้อนของผนังและเพดานโดยผู้ผลิต
4 แสงบาดตาของโคม (Glare)
เป็นค่าที่แสดงคุณภาพแสงของโคม ต้องเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
5 กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)
โคมมีหลายชนิดด้วยกันแต่ละโคมก็มีกราฟกระจายแสงของโคมต่างกัน การนำโคมไปใช้ต้องเลือกกราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับงาน
6 การระบายความร้อนของโคม
โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานควรจะมีการระบายความร้อนได้ดี ถ้ามีอุณหภูมิสะสมในโคมมากเกินไปอาจทำให้ปริมาณแสงที่ออกจากหลอดลดลง เช่น โคมไฟส่องลงหลอดคอมแพคก์ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่ดีปริมาณลดลงถึง 40% เป็นต้น
7 อายุการใช้งาน
โคมไฟฟ้าทีประหยัดพลังงานต้องพิจารณาอายุการใช้งานด้วย เช่น โคมต้องทำด้วยวัสดุที่สามารถใช้งานได้นานตามที่ต้องการโดยไม่ผุกร่อน และไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการบำรุงรักษาเนื่องจากการเปลี่ยนหลอดหรือทำความสะอาด
8 สถานที่ติดตั้ง
การเลือกใช้โคมแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำไปใช้งานอะไรบ้างต้องการคุณภาพแสงมากน้อยเพียงใด หรือเน้นในเรื่องของปริมาณแสงแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้ำ ฝุ่นผงมากน้อยเพียงใดที่มาเเละความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มากขึ้น อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้เสริมก็ได้ มะพร้าวเป้นที่หาง่ายในท้องถิ่นตามบ้านเรือนเเละอยู่กับชาวไทยมานานนับปี จึงคิดว่ามะพร้าวในเขต อำเภอห้วยเเถลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายตามบ้านเรือน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นประโยชน์จากกะลามะพร้าวของมะพร้าวนั้นนั้นก็คือ การนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการออกเเบบโคมไฟในหลากหลายรูปjhgเราจึงสร้างสรรค์รูปเเบบของโคมไฟในรุปแบบต่างๆ ได้ อาจสามารถนำมาประดับตกเเต่งบ้านเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความสวยงามเเก่ผู้พบเห็น อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนเเก่นักเรียนด้วย